1. Főoldal
  2. /
  3. Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

1.2
A közfeladatot ellátó szerv felépítése szervezeti szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Szervezeti organogram

1.3
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Közfeladatot ellátó szervek vezetői – módosítva: 2024.04.01.
Közfeladatot ellátó szervek vezetői – módosítva: 2023.09.01.
Közfeladatot ellátó szervek vezetői – módosítva: 2023.03.01.
Közfeladatot ellátó szervek vezetői – módosítva: 2022.02.01.
Közfeladatot ellátó szervek vezetői – módosítva: 2021.04.22.
Közfeladatot ellátó szervek vezetői – módosítva: 2019.12.10.
Közfeladatot ellátó szervek vezetői – módosítva: 2019.04.17.
Közfeladatot ellátó szervek vezetői – módosítva: 2018.05.17.
Közfeladatot ellátó szervek vezetői – módosítva: 2017.11.30.

1.4
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

1.5
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége*

1.6
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai*

1.7
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke*

1.8
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai*

1.9
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye*

1.10
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve*

1.11
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Felettes szerv elérhetősége 2023.05.24.
Felettes szerv elérhetősége 2021.01.01.
Felettes szerv elérhetősége 2015.03.01.
Felettes szerv elérhetősége 2011.05.01.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Adatvédelmi Szabályzat
Intézményi SZMSZ
Alapító Okirat
A szervre vonatkozó alapvető törvények
A szervre vonatkozó alapvető rendeletek

2.2
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven*

2.3
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai*

2.4
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje határideje határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet terhelő jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről*

2.5
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Térítési szabályzat – módosítva: 2022.10.15.
Térítési szabályzat – módosítva: 2022.02.01.
Térítési szabályzat – módosítva: 2020.09.16.
Térítési szabályzat – módosítva: 2020.02.21.
Térítési szabályzat – módosítva: 2015.07.01.

2.6
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba vett bejelent nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei*

2.7
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke*

2.8
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi ülés szerveinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza*

2.9
A törvény alapján közzéteendő jogszabály tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától*

2.10
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények*

2.11
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

2023. évben meghirdetett álláshelyek
2022. évben meghirdetett álláshelyek
2021. évben meghirdetett álláshelyek
2020. évben meghirdetett álláshelyek
2019. évben meghirdetett álláshelyek
2018. évben meghirdetett álláshelyek
2017. évben meghirdetett álláshelyek
2015-2016. évben meghirdetett álláshelyek

2.12
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai*

2.13
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Közérdekű adatok intézésének rendje
Adatvédelmi tisztviselő – 2019. december 10.
Adatvédelmi tisztviselő – 2018. május 25.

2.14
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk*

2.15
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

Közérdekű adatigénylés – 2023.
Közérdekű adatigénylés – 2022.
Közérdekű adatigénylés – 2021.
Közérdekű adatigénylés – 2016-2020.
Közérdekű adatigénylés – 2015.

2.16
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél*

2.17
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek*

2.18
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista*

2.19
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadatról való, a tájékoztatás rendelkezésre álló formátumok megjelölésével*

2.20
Egy 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata*

2.21
Egy 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen*

2.22
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás*

2.23
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése*

2.24
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kultúrális közadatokára kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege*

2.25
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből történő fedezését írja elő elő a közfeladatot ellátó szerv részére*

III. Gazdálkodási adatok

3.1
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

2023. évi költségvetési beszámoló
2022. évi költségvetési beszámoló
2021. évi költségvetési beszámoló
2020. évi költségvetési beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló
2018. évi költségvetési beszámoló
2017. évi költségvetési beszámoló
2016. évi számviteli beszámoló
2016. évi költségvetési beszámoló
2015. évi számviteli beszámoló
2014. évi számviteli beszámoló
2013. évi számviteli beszámoló
2012. évi számviteli beszámoló

3.2
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és összes mértékesítve:

2023. IV. negyedév, III. negyedév, II. negyedév, I. negyedév
2022. IV. negyedév, III. negyedév, II. negyedév, I. negyedév
2021. IV. negyedév, III. negyedév, II. negyedév, I. negyedév
2020. IV. negyedév, III. negyedév, II. negyedév, I. negyedév
2019. IV. negyedév, III. negyedév, II. negyedév, I. negyedév
2018. IV. negyedév, III. negyedév, II. negyedév, I. negyedév
2017. IV. negyedév, III. negyedév, II. negyedév, I. negyedév
2016. IV. negyedév, III. negyedév, II. negyedév, I. negyedév
2015. IV. negyedév, III. negyedév, II. negyedév, I. negyedév
2014. IV. negyedév, III. negyedév, II. negyedév

3.3
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy a kedvezményezett lemond*

3.4
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyonvagy vagyon vagyon vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve a szerződés értéke határozott, időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. (A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános adó forgalmi nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani):

5 millió Ft feletti szerződések – módosítva: 2024.02.13.
5 millió Ft feletti szerződések – módosítva: 2023.12.12.
5 millió Ft feletti szerződések – módosítva: 2023.05.23.
5 millió Ft feletti szerződések – módosítva: 2023.02.02.
5 millió Ft feletti szerződések – módosítva: 2019.01.28.
5 millió Ft feletti szerződések – módosítva: 2018.12.14.
5 millió Ft feletti szerződések – módosítva: 2018.10.05.
5 millió Ft feletti szerződések – módosítva: 2018.06.06.
5 millió Ft feletti szerződések – módosítva: 2018.04.12.
5 millió Ft feletti szerződések – módosítva: 2018.02.23.

3.5
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)*

3.6
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, összefüggő alapítványok által ellátott feladatokkal kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések*

3.7
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

3.8
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok Negyedévente elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

2024. évi közbeszerzési terv
2023. évi közbeszerzési terv
2022. évi közbeszerzési terv
2021. évi közbeszerzési terv
2020. évi közbeszerzési terv
2019. évi közbeszerzési terv – Miniszterelnökség – módosítás 7. hónap
2019. évi közbeszerzési terv – Miniszterelnökség
2018. évi közbeszerzési terv – módosítás 10. hónap
2018. évi közbeszerzési terv – módosítás 8. hónap
2018. évi közbeszerzési terv – módosítás 6. hónap
2018. évi közbeszerzési terv
2017. évi közbeszerzési terv – módosítás 3. hónap
2017. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv
2015. évi közbeszerzési terv

Építési, vállalkozási szerződés (Tetőfelújítás az Intézet fő-épületein)
módosítva: 2018.01.31
Közbeszerzési összegzés – Tetőfelújítás az Intézet fő-épületein
módosítva: 2018.01.31
Építési, vállalkozási szerződés (Tetőfelújítás az Intézet mosoda épületén)
módosítva: 2018.01.31
Közbeszerzési összegzés – Tetőfelújítás az Intézet mosoda épületén
módosítva: 2018.01.31
Szállítási szerződés módosítás (Röntgen gép beszerzés)
módosítva: 2018.01.31
Közbeszerzési összegzés – Röntgen gép beszerzés
módosítva: 2018.01.31

A *-gal megjelölt tételek esetén Intézetünknek nincs közzétételi kötelezettsége.